sábado, 4 de abril de 2015

Jesús ohechauka ñanderayhuetereiha ituváicha

Jesús ohechauka ñanderayhuetereiha ituváicha
REGIONAL YTUSAINGO - ATENEO DE LENGUA Y CULTURA GUARANI

Umi mba’e vai Jesús ohasava’ekue upe pyahre ojejapyhýrõ guare. Ñepyrũrã ojegueraha chupe Caifás rógape, pe pa’i guasu. Upépe ha’ekuéra omohenda chupe. Ogueru hikuái hechahare gua’u he’íva japu hese, ha umi hente oinupã chupe. Upérõ Pedro ombotove oikuaaha Jesúspe. Upe pyharépe Jesús ndokéi ni michĩmi. Umi pa’i ojapókuri peteĩ juicio hendape’ŷ. Upévare pya’eterei ombyaty hikuái pe Senedrín, pe Tribunal judío tuichavéva, ha ojapo jey hikuái ambue juicio. Ko atýpe ha’ekuéra he’i jey Jesús ongaipa hague Ñande ru rovái.Upéi umi pa’i he’i oñeñapytĩ haĝuã Jesúspe ha ojegueraha haĝuã Pilato rendápe, pe tuvicha romagua. He’i hikuái Pilátope: Jesús ko gobiernope ombohovái. Omanova’erã. Pilato katu ohechakuaa umi pa’i ijapuha, ha upévare ombohovái chupekuéra: “che ndahechái ko kuimba’e hembiapo vai hague, ha apoíta chugui”. Upérõ umi pa’i ha avei heta hénte osapukái: “nahániri, ejuka chupe”.
Upe rire, Pilato he’i jey umi héntepe oipotaha Jesúsgui. Pero umi pa’i ombosapukái umi héntepe: “repoíramo chugui, nde avei ko gobiernope rembohovái”. Ejuka chupe!!!. Umi hénte osapukái hatã hatãve.
Pilato ojapo umi hénte oipotáva. Upévare ombyepotika raê Jesúspe ha upéi ome’ê umi tahichápe ojuka haĝuã.. ko’ãva omoĩ chupe peteĩ akãngora ñuatĩguigua ha oñembohory haĝuã hese ojayvy henondépe.


Upe rire ome’ê hikuái Jesúspe peteĩ yvyra térã poste guasu ogueraha haĝuã ijapére peteĩ tenda hérava Lugar del Cráneope, namombyrýiva pe távagui. Upépe omongurusu Jesúspe. Upe rire omoñembo’y hikuái pe yvyra Jesús reheve opyta haĝuã osaingohápe, umi jekutu oguerekóva huguypa, ha hasyeterei chupe.


Jesús nomanopya’éi. Opyta osaingo pe yvyráre. Upe aja, umi pa’i guasu oñembohory hese, ha umi hénte ohasáva upérupi osapukái: nde ha’eramo Ñande ru ra’y, eguejy. Pero Jesús oikuaa ma’erãpa ombou chpe itúva: ome’ê haĝuã hekove marangatu ikatu haĝuãicha ñande jaguereko tekove mano’ŷ. Hasy peve, pe ka’aru mbohapy aravo rupi Jesús osapukái asy itúvape ha omano.


No hay comentarios:

Publicar un comentario