viernes, 6 de diciembre de 2013

Tupãsy Ka’akupe Mombe’upy

Diego Duarte Colman 

Tupãsy Ka’akupe Mombe’upy Tava Tovatime oiko’akue petei ñande ypykuéra hérava Hose ava guaraní oñemongaraiva’ekue. Ha’e ojapo ta’anga tupãope guarã. Petei jey oho yvyra rekávo ka’aguýpe. Upépe osê chupe guaikurukuéra, kyhyjepópe oñani pe ka’aguy mbytére oikuaágui ko’ava ndohayhuiha chupe. Guaikurukuéra ohupytypotoaite jave ojuka haguã Hosépe, kova oñemoi petei yvyra poguasu kupépe, oñesu ha oñembo’e tupasýme: -Chemokañymína ko’a guaikuru resa renondégui, aníkena ehejatei che recha hikuái Tupãsymi -Ase ramo ko’agui tekovére, ajapóta ndéve nera’anga yvyrágui, nemomora haguã opavave oikóva guive ko yvy ape ári. Tupasý ohendu iñe’ê ha umi guaikuru oguahêvo ijypýpe, iñipytûmba ijerére ha ndohechai hikuái moôpa okañy Hose. Ou jevývo Tovatî me, Hose vy’ape omombe’u Pa’ikuerape ojehu’akue chupe ka’aguypýpe, ha mba’épa ojapose oipopepývo Tupãsyme. Pa’ikuera oguerohoryeterei pe ojaposeva ha he’i chupe: -Ejapona mokoi Tupãsý ra’anga, patêi tuicháva, tupaópe guãra ha ambue michîvéva, nde rógape guarã. Heta ara ohasa rire pe Tupãsy ra’anga michivéva oguereko’ákue hógape Hose, ojereraha Tupão Ka’akupépe. Ko’ága peve pe ta’anga oime Tupão Ka’akupépe ha upepeve ojeho opa tendágui poapy jasypokõipe, ojechauka hagua jerovia ha mborayhu Tupãsyme

No hay comentarios:

Publicar un comentario